Vår tro

Liksom Gud söker oss på skiftande sätt så uppfattar vi den kristna tron på mångahanda vis. Detta gör församlingen till en rik och spännande plats för dialog och möten. En längtan efter Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden förenar församlingen, och det gemensamma målet är att Jesus, som är grunden för församlingen, ska leda oss, både som gemenskap, och i våra egna liv.

Bibeln är församlingens viktigaste grundsten och rättesnöre men också traditionen från väckelserörelsen och mötet med andra kristna är av avgörande betydelse för hur vi uppfattar våra liv och vår plats i den kristna gemenskapen. Den apostoliska och nicenska trosbekännelsen sätter ord på vad vi, liksom många andra församlingar och kyrkor uppfattar som centralt i den kristna tron.

I gudstjänsten, bönen, nattvarden och dopet kommer vår tro till uttryck men också i mötet med andra. Vi går i Kristi fotspår likaväl som vi hjälper varandra som när vi ber om hjälp. Vi tror att vi uppfyller Guds vilja när vi visar varandra omsorg, inom och utom kyrkan. Den som vill bli församlingsmedlem är välkommen. Avgörande för ett sådant beslut är först och främst att bekänna Jesus Kristus som Herre men också att söka efter att leva ett liv i Guds närhet, att få vara en del i en kristen gemenskap och en önskan om att få delta i en meningsbärande tradition.

Församlingen tror på det allmänna prästadömet som betyder att alla på Kristus troende har tillträde till sin Far i himlen och får tjäna i församlingen.

Dopet intar en central plats i förkunnelsen och förrättas på det sätt som den vill som begär dop. Men man kan emellertid vara medlem i församlingen utan att vara döpt.